Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

občianskeho združenia Akadémia Andyho Winsona

(ďalej len „VOP“)

OBSAH

 

ČASŤ A ……………………………….                   TRÉNINGY ROZVOJA OSOBNOSTI

ČASŤ B ……………………………….                    SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

ČASŤ A) TRÉNINGY ROZVOJA OSOBNOSTI

Všeobecné obchodné podmienky tréningov organizovaných Akadémiou Andyho Winsona upravujú právne vzťahy medzi občianskym združením Akadémia Andyho Winsona, so sídlom Ľubochnianska 4, Bratislava 83104, IČO: 50 540 335, zapísanou v zozname občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Registračné číslo: VVS/1-900/90-49553 (ďalej len „Akadémia“) a tretími osobami, najmä vo vzťahu k tréningom organizovaným Akadémiou.

a) Akadémia – je právnickou osobou, ktorej hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing).

b) Objednávka – záväzná objednávka Vstupenky na konkrétny Tréning.

c) QR kód – je špecifický a jedinečný dvojrozmerný kód skladajúci sa z čiernych a bielych políčok, ktorý v sebe obsahuje zakódovanú informáciu o Vstupenke na Tréning.

d) Registračný formulár – formulár, ktorý vypĺňaosoba, ktorá sa dostavila na Tréning a preukázala sa platnou Vstupenkou na tento tréning s platným QR kódom.

e) Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavretej v zmysle tejto časti VOP a Akadémiou nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

f) Tréning – jedno aleboviac dňové stretnutie organizované Akadémiou, zamerané na osobnostný rozvoj účastníkov. Ponuku tréningov Akadémia zverejňuje na internetovej stránke www.andywinson.sk (ďalej len „Stránka“). Ponuka obsahuje najmä druh Tréningu, stručný opis, jeho ciele, miesto a čas konania a poplatok za Tréning.

g) Účastník – je každá fyzická osoba, ktorá sa v čase určenom Akadémiou dostavila na miesto konania Tréningu, preukázala sa platnou Vstupenkou na tento Tréning s platným QR kódom a riadne vyplnila Registračný formulár.

h) Vstupenka – potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi vstup na konkrétny Tréning. Vstupenka je platná len na Tréning, ktorý je na nej uvedený a je voľne prenosná na tretie osoby. Je vystavená vo forme elektronickej vstupenky. Majiteľ vstupenky môže uplatniť na vstup na Tréning len vstupenku vytlačenú na laserovej tlačiarni na čistý papier o formáte A4, bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia, či zväčšenia. Vstupenka obsahuje druh Tréningu, dátum a miesto konania, QR čiarový kód a identifikačné číslo Vstupenky.

i) Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá riadne vyplnila Objednávku a odoslala ju Akadémii kliknutím na príslušné pole.

j) Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

k) Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia.

l) Záujemca – právnická osoba – právnická osoba, podnikateľ

  1. PREDPOKLADY ÚČASTI NA TRÉNINGU

1.1.Tréningu sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá sa Akadémii v čase registrácie pred tréningom preukázala platnou Vstupenkou na daný Tréning s platným QR kódom a ktorá riadne vyplnila Registračný formulár, oboznámila sa s obsahom formulára a s oboznámením sa preukázateľne vyjadrila súhlas.

1.2. Vstupenku na Tréning je možné zakúpiť postupom uvedeným v článku 2. tejto časti VOP a je tiež možné ju získať v súvislosti s členstvom v kluboch alebo programoch prevádzkovaných Akadémiou (napr. Klub Andyho Winsona a Makač vs. Boháč). Je tiež možné ju nadobudnúť napríklad darovaním zo strany Akadémie. Vstupenky na Tréning sú voľne prenosné na tretie osoby.

  1. ZAKÚPENIE VSTUPENKY

2.1. Vstupenku na tréning je možné zakúpiť prostredníctvom objednávkových formulárov nachádzajúcich sa na nasledujúcich internetových stránkach prevádzkovaných Akadémiou:

https://majsterkomunikacie.sk/objednavka/,

http ://majsterpodii.sk/objednavka/,

http://www.objavsvojusilu.sk/objednavka/,

http://tajomstvomyslebohatych.sk/prihlaska/,

http://www.teloakodokaz.sk/objednavka/,

http://www.myslikonajzbohatni.sk/step-3/,

http://www.myslikonajzbohatni.sk/step-3-cz.

Záujemca objedná Vstupenku na konkrétny Tréning riadnym vyplnením a odoslaním Objednávky Akadémii (kliknutím na príslušné pole). Objednávka je záväzná.

2.2. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) v Objednávke uvedie krstné meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, kontaktnú e – mailovú adresu, telefónne číslo, druh Tréningu a uvedie výber spôsobu platby za Tréning. Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) a právnická osoba v Prihláške uvedú krstné meno a priezvisko osoby vypĺňajúcej a odosielajúcej Prihlášku a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ, ak bolo pridelené, e – mailovú adresu, telefónne číslo a adresu na doručovanie písomností, či fakturačnú adresu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania, druh Tréningu a uvedú výber spôsobu platby za Tréning. Pred odoslaním Objednávky Akadémii je Záujemca povinný sa oboznámiť s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Záujemcom a Akadémiou.

2.3. Záujemca sa zaväzuje uvádzať v Objednávke pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Objednávke je povinný Akadémii bezodkladne oznámiť emailom na e – mailovú adresu [email protected].

2.4. Momentom odoslania Objednávky prostredníctvom na to určeného poľa dochádza medzi Záujemcom a Akadémiou k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním Objednávky mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok za Tréning a tento sa zaväzuje uhradiť v termíne splatnosti určenom Akadémiou. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Objednávky Akadémii zašle Akadémia Záujemcovi na ním uvedenú e – mailovú adresu potvrdenie o doručení Objednávky. Spolu s potvrdením zašle Záujemcovi tiež zálohovú faktúru s uvedením dátumu splatnosti. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a končí sa, ak nedôjde k jej predčasnému skončeniu iným spôsobom, uplynutím posledného dňa Tréningu, na ktorý sa Záujemca prihlásil.

2.5. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Objednávky Akadémii zašle Akadémia Záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v Objednávke údaje potrebné k platbe poplatku za Tréning, a to číslo bankového účtu, variabilný symbol platby a zálohovú faktúru ako podklad na úhradu. Platbu je možné zrealizovať vkladom na účet Akadémie, bankovým prevodom, platobnou kartou, platobným príkazom. Platbu je možné zrealizovať tiež prostredníctvom platobnej brány GoPay. Poplatok je splatný do 7 dní odo dňa odoslania Objednávky. Akékoľvek platby vykonané na účet Akadémie sa považujú za vykonané dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Akadémie za podmienky, že platca pri platbe uviedol správny variabilný symbol. V prípade, že platca pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedy Akadémia „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči Záujemcovi. Vprípade, že Záujemca nezaplatí poplatok riadne a včas, bude jeho Objednávka stornovaná bez nároku na jej obnovenie. Storno Objednávky znamená odstúpenie od zmluvy zo strany Akadémie z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Informáciu o storne Objednávky zašle Akadémia Záujemcovi e – mailom.

2.6. Do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku za Tréning vystaví Akadémia Záujemcovi faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol v Objednávke a zašle ju na e –mailovú adresu Záujemcu. Ak Záujemca vyžaduje zaslanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať Akadémiu zaslaním emailu na e – mailovú adresu: [email protected]. Rovnako, do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku za Tréning Akadémia zašle Záujemcovi na e –mailovú adresu Záujemcu Vstupenku na zvolený Tréning.

2.7. Po obdržaní dokladu (zálohová faktúra, alebo daňový doklad – faktúra) môže Záujemca do 3 pracovných dní požiadať o zmenu fakturačných údajov na e – mailovej adrese [email protected]. Faktúru Akadémia zašle na e – mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

2.8. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej s Akadémiou, a to do 14 dní odo dňa odoslania Objednávky Akadémii, ak nie je ďalej ustanovené inak. Odstúpiť od zmluvy môže zaslaním odstúpenia na e – mailovú adresu: [email protected]. V prípade, že Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy zaplatil poplatok za Tréning, Akadémia mu zaplatený poplatok vráti, a to bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Uvedené však neplatí v prípade, že Záujemca odstúpi od zmluvy po uplynutí 14 dňovej lehoty podľa prvej vety tohto odseku.

2.9. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorý odoslal Objednávku, a teda tým vstúpil do zmluvného vzťahu s Akadémiou v lehote kratšej ako 14 dní pred termínom konania Tréningu, udelením súhlasu s týmito VOP zároveň udeľuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výslovný súhlas na poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Záujemca – spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.

2.10. Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) a Záujemca – právnická osoba, ktorí odoslali Prihlášku a teda tým vstúpili do zmluvného vzťahu s Akadémiou v lehote kratšej ako 14 dní pred termínom konania Tréningu, právo na odstúpenie od Zmluvy podľa čl. 2 ods. 2.8. týchto VOP nemajú.

2.11. V prípade, že sa Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) a fyzická osoba – podnikateľ, ktorý riadne a včas zaplatil poplatok za Tréning, nebude môcť zúčastniť Tréningu zo zdravotných dôvodov môže požiadať Akadémiu o vrátenie poplatku za Tréning, a to zaslaním žiadosti na e – mailovú adresu [*]. K žiadosti je povinný priložiť lekárske potvrdenie, z ktorého bude vyplývať, že sa zo zdravotných dôvodov nemôže Tréningu zúčastniť. V opačnom prípade sa Akadémia jeho žiadosťou nebude zaoberať.

2.12. Akadémia za svoje aktivity ručí zárukou spokojnosti a z toho dôvodu môže Záujemca, ktorý od Akadémie kúpil vstupenku na tréning podľa toho článku tejto časti VOP, riadne absolvoval tréning a zúčastnil sa celého Tréningu od jeho začiatku až po koniec (v prípade viacdňového tréningu počas všetkých dní), požiadať Akadémiu o vrátenie zaplateného poplatku za Tréning, ak je toho názoru, že Tréning nepriniesol sľubovaný pozitívny prínos pre jeho osobnostný rozvoj. Je potrené, aby Záujemca zaslal žiadosť o vrátenie poplatku za Tréning do 3 dní od skončenia Tréningu, elektronicky prostredníctvom e – mailu na adresu: [email protected]. Do predmetu správy treba uviesť: 100% garancia vrátenia peňazí a k žiadosti je potrebné pripojiť scan faktúry, resp. daňového dokladu a číslo účtu na zaslanie úhrady. Iný Záujemca ako Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), teda podnikateľ a právnická osoba musia uviesť rovnaké číslo účtu ako to, z ktorého platbu vykonali. Finančné prostriedky, ktoré je Akadémia povinná podľa tohto odseku VOP vrátiť, vráti bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odoslania prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

2.13. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e – mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e – mailovú adresu Záujemcu, ktorú uviedol v Objednávke (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú Akadémii podľa tejto časti VOP). V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v Objednávke (resp. na adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP), považuje sa za doručenú 3 dňom po odoslaní zásielky.

  1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O TRÉNINGOCH

3.1. Spolu so Vstupenkou zašle Akadémia osobám, ktoré si kúpili Vstupenku spôsobom podľa článku 2. tejto časti VOP, získali ich v súvislosti s členstvom v kluboch alebo programoch prevádzkovaných Akadémiou (napr. Klub Andyho Winsona a Makač vs. Boháč), resp. ich získali darom od Akadémie, aj základné údaje o mieste a termíne konania Tréningu. Podrobné organizačné pokyny zašle Akadémia osobám podľa prechádzajúcej vety najneskôr 14 dní pred termínom konania Tréningu na ich kontaktné e- mailové adresy oznámené Akadémii.

3.2. V deň konania Tréningu sa pred samotným začatím Tréningu koná registrácia. Presný čas, kedy je možné registráciu vykonať, bude uvedený v organizačných pokynoch. Pri registrácii osoby poverené Akadémiou overia totožnosť registrujúcej sa osoby a v prípade, že sa táto osoba preukáže platnou Vstupenkou pre daný Tréning opatrenou platným QR kódom, odovzdajú tejto osobe Registračný formulár. Po riadnom vyplnení Registračného formulára a oboznámením sa s ním je možné zúčastniť sa Tréningu. Je potrebné vyjadriť výslovný súhlas s oboznámením sa s Registračným formulárom. Osoby so zdravotným postihnutím, či špecifickými potrebami (alebo trpiacimi epilepsiou, cukrovkou, srdcovými ochoreniami, problémami s dýchaním, atď.) sú povinní Akadémiu informovať o ich postihnutí alebo špecifických potrebách a prípadných požiadavkách pred začatím Tréningu.

3.3. V prípade, že je osoba, ktorá sa chce zúčastniť Tréningu mladšia ako 18 rokov, je povinná predložiť pri registrácii originál súhlasu aspoň jedného zo zákonných zástupcov s úradne overeným podpisom tohto zákonného zástupcu. Tréningu sa však nemôže zúčastniť osoba mladšia ako 16 rokov.

3.4. Niektoré Tréningy obsahujú cvičenia ako firewalking, chôdza po skle, lámanie šípov, ohýbanie tyčí, lámanie dosiek alebo tehál a podobne (ďalej len „Rizikové cvičenia“). Preto sa Tréningu môžu zúčastniť len fyzické osoby v plnom rozsahu fyzicky i psychicky spôsobilé na vykonávanie všetkých cvičení, vrátane Rizikových cvičení, ktoré netrpia žiadnou diagnostikovanou chorobou alebo poškodením zdravia, ktoré by jej znemožňovali účasť na alebo vykonávanie Rizikových cvičení. Záujemca udelením súhlasu berie na vedomie, že aktivity spojené s vykonávaním Rizikových cvičení zahŕňajú určitý stupeň rizika (napr. možnosť nevoľnosti, úrazu, rezné rany, zlomeniny, popáleniny, atď.), ktoré môže Účastník spôsobiť sebe alebo ostatným Účastníkom tohto tréningu. Plnú zodpovednosť za svoju účasť a aktivity na tomto cvičení a za všetky možné riziká, či už možnosť akéhokoľvek poranenia – fyzického, duševného, či iného, ktoré si Účastník môže spôsobiť účasťou na tomto Tréningu, prípadne majetkovú škodu znáša Účastník.

3.5. V Registračnom formulári je registrujúca sa osoba povinná uviesť pravdivé vyhlásenia o svojom zdravotnom stave a spôsobilosti zúčastniť sa Tréningu. V prípade ak sa ukáže akékoľvek vyhlásenie uvedené Registračnom formulári ako nepravdivé, nenesie v takomto prípade Akadémia ani jeho zamestnanci, či osoby, s ktorými pri tréningu spolupracujú (pracovníci, lektori, atď.) žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu na zdravý alebo majetku, ktorá bola spôsobená Účastníkovi alebo tretím osobám.

3.6. Účastník Tréningu sa zaväzuje nevykonávať Rizikové cvičenia mimo Tréningu a zaväzuje sa tiež neinštruovať k výkonu Rizikových cvičení, na základe poznatkov získaných na Tréningu, tretie osoby.

3.7. Vykonávanie Rizikových cvičení je dobrovoľné, pričom Účastník môže počas Tréningu výkon Rizikového cvičenia odmietnuť.

3.8. Alkohol, drogy a iné omamné a psychotropné látky sú prísne zakázané. Na všetkých Tréningoch platí prísny zákaz fajčenia. Akadémia má počas registrácie právo odoprieť účasť na tréningu osobe, u ktorej má podozrenie, že užila alkohol, drogy, omamné či iné psychotropné látky. Každý Účastník s podozrením, že je pod vplyvom alkoholu, drog, omamnej alebo psychotropnej látky môže byť  požiadaný, aby okamžite opustil Tréning a je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Rovnako bude odopretý vstup na Tréning osobe, ktorá sa bude správať ironicky, neslušne, či inak rušivo vo vzťahu k ostatným registrujúcim sa osobám, či osobám povereným Akadémiou. V prípade, že sa Účastník Tréningu bude správať ironicky, neslušne, či inak rušivo počas Tréningu, a to napriek tomu, že k tomu nebol vyzvaný, bude požiadaný, aby okamžite opustil Tréning a je povinný takejto žiadosti vyhovieť. V takýchto prípadoch nevzniká právo na vrátenie poplatku za Tréning.

3.9. Tréningy v záujme dosiahnutia osobnostného rastu, občas vyžadujú agresívne reakcie, nadávky a citovo emotívne vystúpenia v kontrolovaným spôsobom pod dozorom lektora, či osoby poverenej Akadémiou.

3.10. Tréningy organizované Akadémiou môžu byť natáčané alebo nahrávané za účelom vyhotovenia videozáznamu s následným predajom, marketingovými, propagačnými účelmi a tiež účelmi kontroly kvality. Účasťou na Tréningu účastníci súhlasia s podieľaním sa na natáčaní po celú dobu konania Tréningu a súhlasia s tým, že Akadémia si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce z prípadných uverejnení v médiách.

3.11. V poplatku za Tréning nie su zahrnuté cestovné výdavky, parkovné, náklady na ubytovanie, stravovanie, či občerstvenie.

3.12. Akadémia má právo zrušiť Tréning, či zmeniť jeho priebeh, počet Rizikových cvičení a pod., napríklad aj z dôvodu vzniku mimoriadnych okolností, zmeny počasia a pod. Akadémia má tiež právo zmeniť alebo zrušiť pozvaných hostí, speakerov alebo lektorov.

3.13. Akadémia upozorňuje, že v priestoroch konania Tréningu sa môžu počas konania Tréningu zdržiavať len Účastníci Tréningu a osoby, ktorým Akadémia vstup do týchto priestorov povolila. Iné osoby, ktoré sa budú zdržiavať v priestoroch konania Tréningu budú požiadané, aby priestory opustili.

  1. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

4.1. Nad činnosťou Akadémie dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.2. Akadémia zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  je možné zasielať na adresu: [email protected]. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Akadémia odosielateľovi e – mail potvrdzujúci doručenie správy. Akadémia vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Akadémia v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Akadémia vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Akadémia porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Akadémiu so žiadosťou o nápravu. Ak Akadémia na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Akadémiou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Reklamačný poriadok nájdete tu <<

Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy >

  1. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

5.1. Akadémia je vlastníkom všetkých materiálov alebo je držiteľom práv, ktoré ju oprávňujú k ich použitiu na Tréningu. Akékoľvek použitie týchto materiálov ktoroukoľvek treťou osobou na komerčné účely  bez súhlasu Akadémie je zakázané.

5.2. Všetky tréningové aktivity, výučba a inštruktáž spojené s Tréningom, najmä Rizikové cvičenia, sú chránené Autorským zákonom, zákon č. 618/2003 Z. z. platným v Slovenskej republike. Počas tréningu nie je Účastníkom dovolené robiť audio záznam, video záznam alebo akúkoľvek inú formu nahrávania tréningových aktivít, výučby a inštruktáže.

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Akadémia oznamuje Záujemcovi, že bude spracúvať jeho osobné údaje aj bez jeho výslovného  súhlasu, keďže spracúvanie osobných údajov Záujemcu je vykonávané Akadémiou v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie je tiež nevyhnutné na plnenie záväzkov Akadémie vyplývajúcich z uzavretej zmluvy medzi Akadémiou a Záujemcom.

6.2. Akadémia spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle tejto časti  VOP, či  oboznámení Záujemcu s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a tiež za účelom zasielania marketingových správ Akadémie a tretích osôb, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasil. Akadémia ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácii a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára

6.3. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ a tiež vyjadruje súhlas s tým, aby Akadémia spracovávala a uchovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v ods. 6.5. tejto často VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Akadémie týkajúcej sa zasielania marketingových správ a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

6.4. Akadémia zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Akadémie podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasí. Oprávnenia Akadémie na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie su dotknuté.

6.5. Akadémia spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – fyzickej osoby (spotrebiteľa) v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – (podnikateľa) a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu. Spolu s týmito osobnými údajmi eviduje tiež druh členstva v Klube.

6.6. V prípade, že Záujemca súhlasí so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke Akadémie a jej partnerov, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: [email protected]. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti Firma 2.0 s.r.o., Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 292 103 72, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

6.7. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: [email protected]. V prípadoch, v ktorých Akadémia spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Akadémii a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

6.8. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa (Akadémie) vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona o ochrane o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

6.9. Akadémia využíva funkciu „cookies“ od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena programu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Akadémie a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

  1. KONTAKTNÉ ÚDAJE AKADÉMIE

Korešpondenčná adresa:
Akadémia Andyho Winsona
Mierové nám. 24
Nová Dubnica 018 51

Kontaktná e – mailová adresa: [email protected]

Telefónne číslo zákazníckej podpory: +421 908 777 808

  1. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Vzťah vzniknutý medzi Záujemcom na jednej strane a Akadémiou na strane druhej sa spravuje týmito VOP, ktoré sú právne záväznou dohodou medzi Akadémiou Záujemcom. Vzťah medzi Akadémiou a Záujemcom – spotrebiteľom sa spravuje tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vzťah medzi Akadémiou a Záujemcom – fyzickou osobou (podnikateľom), Záujemcom – právnickou osobou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Akadémia a Záujemca vyhlasujú, že sa ich vzťah bude spravovať slovenským právnym poriadkom.

8.2. Názvy častí týchto VOP sú uvedené len kvôli lepšej prehľadnosti, nemajú žiadny právny účinok

 

ČASŤ B) SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 9.3.2017.