Akademia Andyho Winsona

Registračný formulár


(ďalej len „Účastník“ alebo „Dotknutá osoba“)

Prečítajte si prosím pozorne nasledovné dôležité informácie týkajúce sa tréningu, organizovaného Akadémiou Andyho Winsona (ďalej len „organizátor“ alebo „Akadémia Andyho Winsona“).


Prehlasujem, že som v plnom rozsahu fyzicky i psychicky spôsobilý na vykonávanie všetkých cvičení (firewalking, chôdza po skle a podobne, spolu ďalej len „rizikové cvičenia“) a iných aktivít (skupinové cvičenia, cvičenia na vystúpenie zo zóny komfortu, komunikačné cvičenia, a pod), netrpím žiadnou mne diagnostikovanou chorobou alebo poškodením zdravia, ktoré by mi znemožňovali účasť na alebo vykonávanie rizikových cvičení. Účasť na všetkých cvičeniach je dobrovoľná. Prehlasujem, že si plne uvedomujem a beriem na vedomie, že aktivity spojené s vykonávaním rizikových cvičení zahŕňajú určitý stupeň rizika (napr. možnosť nevoľnosti, úrazu, rezné rany, zlomeniny, popáleniny, atď.), ktoré môžem spôsobiť sebe alebo ostatným účastníkom tréningu pri vykonávaní rizikových cvičení. Vyhlasujem, že preberám na seba plnú zodpovednosť za svoju účasť a aktivity na tomto cvičení a za všetky možné riziká či už možnosť akéhokoľvek poranenia – fyzického, duševného, či iného, ktoré si môžem spôsobiť účasťou na tomto tréningu, prípadne majetkovej škody.

Vyhlasujem, že som bol oboznámený so všetkými možnými rizikami účasti na tréningu, zvýšeným rizikom úrazu pri vykonávaní rizikových cvičení, možnosťou vzniku poškodenia môjho fyzického či duševného zdravia a že som uviedol pravdivé vyhlásenia o mojom zdravotnom stave a spôsobilosti zúčastniť sa tréningu. V prípade, ak sa ukáže akékoľvek moje vyhlásenie uvedené v tomto registračnom formulári ako nepravdivé, nenesie v takomto prípade organizátor ani jeho zamestnanci (pracovníci, lektori, atď.) žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu na zdraví alebo majetku, ktorú zapríčiním ja tretím osobám alebo ktorá vznikla mne v súvislosti s účasťou na tréningu a vykonávaním rizikových cvičení a iných aktivít.

Odoslaním vyplneného formulára beriem na vedomie a súhlasím s tým, že s ohľadom na zvýšenú rizikovosť rizikových cvičení, organizátor nenesie zodpovednosť za poškodenie môjho zdravia alebo majetku, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s vykonávaním rizikových cvičení, či iných aktivít mojou osobou a účasťou na tréningu a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je možné preukázať nedbalosť organizátora alebo jeho zamestnancov (pracovníci, lektori, atď).

Vyplnením a odosláním tohto formuláru potvrdzujem, že som pred rizikovými cvičeniami (firewalking, chôdza po skle, lámanie šípov, ohýbanie tyčí, lámanie dosiek alebo tehál, a pod.) a inými aktivitami bol poučený a že sa dobrovoľne a na svoju plnú zodpovednosť zúčastním týchto rizikových cvičení a iných aktivít. Taktiež vyhlasujem, že rizikové cvičenia nebudem, na základe získaných poznatkov a získanej praxe na tréningoch, učiť tretie osoby a potvrdzujem, že som bol poučený o nebezpečenstve vykonávania rizikových cvičení mimo tréningov a bez prítomnosti organizátora (školený inštruktor, lektor). Za takéto vykonávanie rizikových cvičení nenesie organizátor žiadnu zodpovednosť.

Odosláním vyplneného formulára tiež potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov, som plne spôsobilý na právne úkony, v prípade neplnoletosti som predložil ku tomuto registračnému formuláru aj originál písomného súhlasu aspoň jedného z rodičov s účasťou na tréningoch, s úradne overeným podpisom, a že som bol poučený o práve kedykoľvek počas tréningov odmietnuť účasť na rizikových cvičeniach ako aj ostatných aktivitách spojených s tréningami.

Som si vedomý, že všetky tréningové aktivity, výučba a inštruktáž spojené s tréningom, najmä rizikové cvičenia sú chránené Autorským zákonom platným v Slovenskej republike ku dňu odoslání tohto registračného formulára, a že počas tréningu mi nie je dovolené robiť audio záznam, video záznam alebo akúkoľvek inú formu nahrávania tréningových aktivít, výučby a inštruktáže spojených s tréningom, najmä nie rizikových cvičení.

Potvrdzujem, že som si prečítal, porozumel a prijal všetko, čo obsahuje tento dokument, najmä, no nielen účastnícke podmienky. Taktiež potvrdzujem, že nie som telesne alebo duševne postihnutý, nemám poruchu učenia alebo nie som pod vplyvom alkoholu, liekov alebo iných látok, ktoré by znížili moju pozornosť a schopnosť rozhodovať sa. Prehlasujem, že som bol organizátormi poučený a bol mi podrobne vysvetlený celý postup aktivít.

Ja, dolupodpísaný/á súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v dokumente s názvom „Pravidlá ochrany osobných údajov Akadémie Andyho Winsona“ a svojím podpisom vyjadrujem svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na nižšie uvedené účely ich spracúvania Akadémiou Andyho Winsona, občianske združenie, sídlo Ľubochnianska 1014/4, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika, IČO 50 540 335, zapísanej v Registri združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod vložkou č. VVS/1-900/90-49553 (ďalej aj ako „Akadémia Andyho Winsona“)
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz odhlásiť sa v každom zaslanom e-maile.

Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (email) podľa zásad spracúvania osobných údajov za Vami vybraným účelom.